We gaan met z’n allen baggeren!

24 oktober 2018

Op zaterdag 10 en 17 november van 10:00 tot 15:00 gaan we met z’n allen de sloten baggeren.

Voor de waterhuishouding van ons Vlijpark zijn de sloten erg belangrijk. Niet alleen moeten de sloten ervoor zorgen dat het benodigde grondwaterpeil voor het kweken van groente en fruit gehandhaafd wordt, maar ook dienen zij een snelle af- en aanvoer van water in tijden van veel of weinig regen te garanderen.

Wat moeten we verwijderen?  We moeten baggeren. Maar tot op welke diepte?  Oké. We gaan baggeren. Wie, wat, waar en wanneer? Op 10 & 17 november!

Wat moeten we verwijderen?

Riet verwijderen.
Het is belangrijk dat riet echt wordt verwijderd en niet zoals vaak gebeurt alleen gesnoeid wordt. Omdat ook riet gewoon een plant is die wortelt in de bodem van de sloot kan het verwijderen hiervan vaak beginnen het riet op wortelniveau los te steken met een scherpe schoffel. Verwijderen uit de sloot kan dan verder met een hark of slootschep.
Waterlelies verwijderen.
Ondanks het feit dat waterlelies in de zomer mooi kunnen bloeien, vormen zij een belemmering voor de waterhuishouding van de sloot. Het is daarom aan te bevelen dat de aanwezigheid van waterlelies zoveel mogelijk wordt beperkt en dat het verwijderen hiervan op dezelfde wijze plaatsvindt als bij riet. Een idee dat we tegen kwamen op de website van de volkstuinvereniging ‘De Vijf Slagen’ was om waterlelies in gaasvormige manden onder te brengen. Die kunnen tijdens de onderhoudsperiode uit de sloot worden verwijderd. Na het jaarlijkse onderhoud kunnen de gaasvormige manden met de waterlelies weer worden aangebracht, waarbij de oppervlakte die de waterlelies in beslag nemen niet meer dan 10% van de sloot tussen 2 tuinen mag beslaan.
Ondergedoken waterplanten verwijderen.
Niet alleen exotische maar ook inheemse soorten ondergedoken waterplanten kunnen enorm gaan woekeren als de omstandigheden zich daartoe lenen. Belangrijke woekeraars zijn smalle waterpest, het inheemse aarvederkruid en doorgroeid fonteinkruid.

We moeten baggeren. Maar tot op welke diepte?

Diepte en breedte van de sloten.
De juiste afmetingen van de sloten op Het Vlijpark zijn de breedte van minimaal 2,5 meter en in het midden minstens een diepte van 70 a 80 cm. De diepte mag naar de slootkant toe iets oplopen, waardoor een komvormige bodemvorm ontstaat.
Meten van de diepte in het midden van de sloot doet men door een hark zonder te duwen in het midden te laten zakken totdat hij staat, eruit halen en het natte deel op te meten. Dus niet een stok steken die door de zachte laag die er juist uit moet, heengaat. Controle heeft uitgewezen dat een groot deel van onze sloten niet aan deze eisen voldoet. De doorstroming is onvoldoende. Tevens is gebleken dat de afgelopen jaren onvoldoende bagger uit de sloten is verwijderd, waardoor de gewenste diepte op zeer veel plaatsen niet gehaald wordt. Volgens art. 3.9a van het HHR: ‘Het onderhoud en schoonhouden van het halve pad en de halve sloot grenzend aan de tuin zullen door het lid geschieden.’

Oké. We gaan baggeren. Wie, wat, waar en wanneer? Op 10 & 17 november!

Van het grootste belang om te weten is:
Dat de sloten hun gewenste breedte en diepte behouden en vrij zijn van gewassen die de genoemde functies van de sloot belemmeren.
Dat de duikers onder de 4 dammen vrij gemaakt worden van bagger en dus weer gangbaar gemaakt worden en zo de doorstroming bevorderen.
Dat álle leden met een tuin met rode stip zich inzetten om hun stuk sloot uit te baggeren en de bagger op het talud of hun tuin deponeren.
Dat de leden die de bagger niet op eigen tuin kwijt kunnen, aangewezen zijn op enkele door de vereniging aangewezen stortplekken.
Dat er twee zaterdagen 10 en 17 november zijn wanneer we van 10:00 tot 15:00 gezamenlijk kunnen gaan baggeren.
Dat op die zaterdagen de leden na het baggeren een lijst kunnen tekenen waarmee ze te kennen geven hun deel van de sloot te hebben gebaggerd.
Dat de leden die aan de buitensloot en de Vlij (beide door de gemeente gebaggerd) een tuin hebben van harte worden uitgenodigd om mee te helpen om de waterhuishouding van ons gehele complex op peil te houden.
Dat er voldoende baggergereedschap zal zijn of dat de leden in groepjes elkaars tuin langs gaan en gezamenlijk gaan baggeren als we het baggergereedschap moeten delen.
En dat er om 12:00 een heerlijke dampende pan soep klaar staat in de kantine voor álle baggeraars!