HET VLIJPARK INFORMATIE

 
INVENTARISATIE- EN BEOORDELINGSLIJST
AVVN  LANDELIJKE COMPLEXEN KEURING
 
VLIJPARK  Dordrecht
 
NAAM VERENIGING ATV Dordrecht, het Vlijpark
ADRES: Nieuwe Noordpolderweg 1
PLAATSNAAM: Dordrecht
 

NAMEN COMMISSIELEDEN:

1. Wil Stumpe

2. Frans Picavet

DATUM BEZOEK: 26 – 6 - 2007

 
AVVN
Postbus 9094
3506 GB Utrecht
(T) 0346-5 616 12
(F) 0346-5 640 92
(E) info@avvn.nl
(I) www.avvn.nl
 
INHOUDSOPGAVE

DEEL 1 HET TUINENPARK

I

Algemene gegevens complex

II

Inrichting, beheer, onderhoud en aanzien algemene delen

A. Inrichting, beheer en onderhoud algemene delen

B. Onderhoud, beheer en aanzien opstallen van de vereniging

C. Inkoop/winkel

D. Recreatief medegebruik

DEEL 2 DE INDIVIDUELE TUINEN

I

Algemene gegevens

II

Inrichting, beheer, onderhoud en aanzien tuinen

A. Tuinen, exclusief opstallen en dode materialen

B. Opstallen en dode materialen

DEEL 3 BIJZONDERE ELEMENTEN

 
 

 
ALGEMENE GEGEVENS TUINENPARK EN VERENIGING

Ouderdom van het complex

33 jaar

Oppervlakte complex

2 ha

Grondsoort

X klei

O zand

O veen

O anders, namelijk

Aard van het complex

O N-categorie (ten minste voor 75% uit tuinen met consumptiegewassen bestaand)

X S-categorie (ten minste voor 75% uit siertuinen bestaand)

O G-categorie (voor minder dan 75% bestaande uit siertuinen of tuinen met onsumptiegewassen)

Aanwezige verenigingsopstallen en voorzieningen

Opstallen:

X verenigingsgebouw

O winkel/inkoopgebouw

X kas van de vereniging

X bulk (zand, tuingrond, mest, compost)

X andere opstallen, werkplaats en ruimte voor gereedschap .....

Voorzieningen:

X elektriciteit

X gas, propaangas

X waterleiding

X riolering

X grondwaterpompen

O overig, namelijk ...

Aanwezige elementen op het complex

X sloten/greppels

O vijvers/poelen

X grasvelden

X bermen

X heggen

X bosjes

X bloemborders

X bomen

X bloembakken

 
 
 
Inhoud:
            A. Inrichting, beheer en onderhoud algemene delen
1.       Entree(s) naar het tuinenpark
2.       Eerste indruk tuinenpark
3.       Paden en andere verhardingen
3.       Omheining/afscheiding rondom het tuinenpark
5.       Bomen, bosjes en heggen
6.       Grasvelden
7.       Bermen en bloemborders
8.       Oevers, sloten/slootkanten en greppels
8.       Vijvers/poelen
8.       Bruggen en dammen
11.    Banken
12.    Speelwerktuigen
13.    Bijzondere elementen in de inrichting voor dieren
14.    Gezamenlijke afvalinzameling
15.    Gezamenlijke composthoop
 
1.       INRICHTING, BEHEER EN ONDERHOUD ALGEMENE DELEN
1.      Entree(s) naar het tuinenpark
De entree(s) zijn aantrekkelijk ingericht en nodigen uit tot een bezoek.

 

 

 

niet (0)

een beetje (2)

redelijk (5)

goed (8) 9

uitstekend (10)

 

Opmerkingen

Een en ander is in ontwikkeling, maar ziet er veelbelovend uit.

Er zijn op het complex enkele harde werkers die zeer veel voor de vereniging doen

Alle lof, ga zo door.

 
 
2.       Eerste indruk tuinenpark
Het park oogt:

 

zeer gesloten

gesloten

redelijk open en uitnodigend (3)

open en uitnodigend (7)

een park voor mens en dier (10)

 

Opmerkingen

Op het eerste gezicht oogt het park open, maar komende op de paden ziet men weinig van de particuliere tuinen. Zie verder punt 1 bij de individuele tuinen.

Advies voor verbetering

Zie punt 1 bij de individuele tuinen.

 
 
Beheervorm:

 

traditioneel

deels traditioneel, deels ecologisch

ecologisch

 

Advies voor verbetering

Plant in de bermen ook wilde planten. Zij trekken veel insecten aan. Zie verder punt 7.

 
 
3.       Paden en andere verhardingen
Staat van onderhoud en aanzien van de paden

 

(0)

(2)

(5)

(8)

(10)

 

Opmerkingen

De paden zijn geasfalteerd en nogal hobbelig. In de toekomst worden de paden door de gemeente opnieuw geasfalteerd.

Langs de paden groeit veel onkruid.

Advies voor verbetering

Controleer regelmatig of de paden schoon zijn en beboet eventueel de ‘diehards’.

 
 
Wijze van onkruid vrijhouden van de paden (bonuspunten, uitsluitend indien bij vorige vraag minimaal 5 punten)

 

 


chemische middelen

chemisch en biologische middelen (1)

biologische middelen (4)

handmatig/branden (4)

geen onderhoud (2)

 
 
Staat van onderhoud en aanzien overige verhardingen (waaronder parkeerplaatsen, pleinen e.d.)


 

(0)

(2) 4

(5)

(8)

(10)

 

Opmerkingen

Op de binnenparkeerplaats groeit veel onkruid.

Advies

Laat tijdens het algemeen werk dit onkruid verwijderen of stel iemand aan die het onkruid regelmatig wegbrandt.

 
Wijze van onkruid vrijhouden van de overige verhardingen (bonuspunten uitsluitend indien bij vorige vraag minimaal 5 punten)

 

 

 

chemische middelen

chemisch en biologische middelen (1)

biologische middelen (4)

handmatig/branden (4)

geen onderhoud (2)

Opmerkingen

Voor zover we konden zien werden er geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt

 
 
 
4.       Omheining/afscheiding rondom het tuinenpark

Soort omheining/afscheiding. Meerdere antwoorden mogelijk

X hekwerk van metaal of gaas

O omheining met draad

O heg

X sloot

O anders, namelijk.....

 
Staat van onderhoud van de omheining/afscheiding

 

 


(0)

(2)

(5)

(8)

(10)

 

Opmerkingen

Het hekwerk ziet er goed onderhouden uit.

Aan de buitenzijde zorgt riet, dat aan de overkant groeit, ervoor dat vanaf die kant door kinderen geen rommel naar de tuinen wordt gegooid.

 
 
5.       Bomen, bosjes en heggen
Bomen
Aanzien en staat van onderhoud van de bomen

 


(2)

(5)

(8)

(10)

 

Opmerkingen

Er staan hier en daar te veel bomen op een kluitje.

Advies voor verbetering

Zaag hier en daar de minst mooie exemplaren om. Als dat enkele tientallen cm boven de grond gebeurt, blijven er mooie stronken over die op den duur door paddestoelen verteerd worden.

 
Bosjes
Aanzien en staat van onderhoud van de bosjes


                   

(0)

(2)

(5)

(8)

(10)

 

Opmerkingen

De bosjes rond de buitenparkeerplaats zijn wat rommelig. Er groeit daar veel onkruid. Verder nemen sommige bosjes bij de sloten het zicht op de sloten weg.

Advies voor verbetering

Dun hier en daar de bosjes uit of haal ze helemaal weg (bij de sloten) en plant er inheemse bodembedekkers, zoals wilde marjolein, bosandoorn, valeriaan e.a. Ga hierbij zeer planmatig te werk.. Zorg er eerst voor dat de grond helemaal onkruidvrij is: spit daarom wortelonkruiden zoals zevenblad, winde, heermoes enz. met een spitvork uit. Pak niet het hele complex in een keer aan maar begin bijvoorbeeld bij de bosjes rondom de buitenparkeerplaats.

Andere geschikte bodembedekkers zijn: maagdenpalm, Pachysandra, smeerwortel, vooral de geel en blauw bloeiende buitenlandse soorten zijn de moeite waard. Ook allerlei soorten dovenetels, die in het voorjaar bloeien, sieren een tuincomplex in hoge mate op. Vele soorten ooievaarsbekken (tuingeraniums) en ook longkruid zijn geschikte bodembedekkers. Plant hier en daar wat daslook aan.

Dichter bij de slootkant komen blauwe knoop, wilde Bertram en moerasandoorn in aanmerking.

Het kost enige moeite en er gaan enkele jaren overheen, maar het tuincomplex oogt wat het algemeen groen betreft daardoor veel aantrekkelijker.

 
 
Heggen
Aanzien en staat van onderhoud van de heggen

 

 

 

(0)

(2)

(5)

(8)

(10)

 

Opmerkingen

De heggen zijn eigendom van de tuinders en zijn dus niet uniform, maar zoals eerder opgemerkt: sommige zijn veel te hoog. Zeer lelijk is het als er achter de buitenheg nog een tweede heg is aangebracht.

Advies voor verbetering

Stel op de jaarvergadering de maximale hoogte van de heggen vast, zodat mensen in een rolstoel toch nog wat van de tuinen kunnen zien.

Laat de tweede heg bij verkoop van de tuin rooien.

 
6.       Grasvelden
Aanzien en staat van onderhoud van de grasvelden

 


(0)

(2)

(5) 6

(8)

(10)

 

Opmerkingen

Voor speelveld zie aldaar.

 
Maaibeheer grasvelden (per jaar; bonuspunten uitsluitend indien bij vorige vraag minimaal 5 punten)

 

 

 

meer dan 20 maal

7 tot 20 maal

3 tot 6 maal (2)

1 à 2 maal (4)

nooit (4)

 

Opmerkingen

Er zijn ook kleine grasveldjes boven de duikers.

Advies voor verbetering

In plaats van gras kunnen hier beter oeverplanten aangebracht worden, zoals kattenstaart (Lythrum), moeraswolfsmelk, moerasandoorn of moerasspirea. Dit oogt veel natuurlijker en deze planten vormen een rijke voedselbron voor allerlei insecten.

 
7.       Bermen en bloemborders
Aanzien en staat van onderhoud bermen en bloemborders

 

 

 

(0)

(2)

(5)

(8) 9

(10)

 

Opmerkingen

Er zijn nauwelijks bermen, alleen boven de duikers, maar daar kunnen beter oeverplanten aangebracht worden, zie boven.

De bloemborders zien er goed verzorgd uit.

Advies voor verbetering

Plant in de bloemborders niet alleen exoten aan maar ook inheemse planten, zoals wilde marjolein enz. Plant ter verluchtiging van het geheel ook siergrassen aan. Er zijn er vele. In het boek Droomplanten van Piet Oudolf staan diverse grassen beschreven.

Zie verder het advies ter verbetering gemaakt bij punt 5 (bosjes). Daar staan veel inheemse planten vermeld.

 
 
Maaibeheer bermen (per jaar; bonuspunten uitsluitend indien bij vorige vraag minimaal 5 punten)

 

 

 

meer dan 20 maal

7 tot 20 maal

3 tot 6 maal (2)

1 à 2 maal (4)

nooit (4)

 

Advies voor verbetering

Nogmaals, deze kleine bermen boven de duikers kunnen beter vervangen worden door een strook met oeverplanten.

 
 
8.       Oevers, sloten/slootkanten en greppels
Aanzien en staat van onderhoud oevers, sloten/slootkanten en greppels

 

 

(0)

(2)

(5)

7 (8)

(10)

 

Opmerkingen

De tuinen grenzen aan de sloot. Bij sommige tuinen kan de schouwer langs de sloot lopen maar bij verschillende tuinen is dat totaal onmogelijk.

Advies voor verbetering

Spreek duidelijk af dat er een strook van minimaal 40 cm langs de slootkant te belopen moet zijn en dat er ook op die strook tussen de tuinen een vrije doorgang is. Leg een en ander desnoods vast in het huishoudelijk reglement tijdens de jaarvergadering .

 
 
Maaibeheer slootkanten (per jaar; bonuspunten uitsluitend indien bij vorige vraag minimaal 5 punten)) N.V.T.

 

 

 

meer dan 6 maal

1 tot 6 maal (2)

1 maal per 2 jaar (4)

 
9.       Vijvers/poelen
N.V.T.
Aanzien en staat van onderhoud vijvers/poelen:

 

 

 

 

(0)

(2)

(5)

(8)

(10)

 
10.    Bruggen en dammen
N.V.T.
Aanzien en staat van onderhoud bruggen en dammen:

 

 

 

 

(0)

(2)

(5)

(8)

(10)

 
11.    Banken
Aanzien en staat van onderhoud banken

 

 

 

(0)

(2)

(5)

(8)

(10)

 

Opmerkingen

Er staat een bank bij het speelveldje

Advies voor verbetering

Plaats hier en daar nog een extra bank. De bank moet dan wel uitzicht bieden op iets dat de moeite waard is, bijvoorbeeld uitzicht over de lengte van de sloot of over het omringende landschap.

 
 
12.    Speelwerktuigen
Aanzien en staat van onderhoud speelwerktuigen (uitsluitend beoordeling indien logboek aanwezig en bijgehouden):

 

 

 

 

(0)

(2)

(5)

(8)

(10)

 

Opmerkingen

Er is geen logboek.

Wipkippen zijn gevaarlijk en moeten verwijderd worden. De schommels hebben boven bij de bevestiging roestplekken en ook de andere speelwerktuigen zien er niet al te best uit en vertonen hier en daar mankementen.

Advies voor verbetering

Houd een logboek bij. Dat is verplicht.

Pleeg regelmatig onderhoud, de kinderen dienen op deugdelijk materiaal te spelen.

Houd het gras van het speelveldje kort. Maai daar dus in het groeiseizoen 1 á 2 keer per week.

Maar… als er weinig of geen gebruik gemaakt wordt van de speelwerktuigen zou men kunnen overwegen deze te verwijderen en de hele locatie een andere bestemming te geven. Er zou daar bijvoorbeeld een paddenpoel aangelegd kunnen worden met mooie oeverbeplanting. Ook zouden er insectenwandjes voor solitaire bijtjes en wespen gebouwd kunnen worden. Ook kunnen er stapels met boomstammetjes, takkenwallen en stapelmuurtjes aangebracht worden.De plek leent zich daar uitstekend voor!!

 
 
13.    Bijzondere elementen in de inrichting voor dieren
(Bijvoorbeeld stapelmuren, takkenwallen, steenhopen, nestkasten, houtblokken met boorgaten e.d.)

Aanwezige bijzondere elementen:

Takkenwallen en een mooie stapelmuur met houtblokken en boorgaten.

Advies voor verbetering

Breng hier en daar bijenhotels aan .Er zijn kant-en-klare bijenhotels te koop en breng aan de noordzijde van de opstallen mussennestkasten en andere nestkasten aan. Ook de bomen lenen zich daar uitstekend voor. Zie voor bouwtekeningen de website van de Vogelbescherming

 
 
14.    Gezamenlijke afvalinzameling
N.V.T.
Aanzien en staat van beheer en onderhoud van de inzamelplaats(en):

 

 

 

(0)

(2)

(5)

(8)

(10)

 
15.    Gezamenlijke composthoop
Aanzien en staat van beheer en onderhoud van de composthoop

 

 

 

(0)

(2)

(5)

(8

(10)

 

Opmerkingen

De diverse composthopen zien er goed verzorgd uit en worden regelmatig omgezet. Er ontstaat in de hopen broeihitte en uit de eindhoop mogen de tuinders de rijpe compost weghalen en weer op hun tuin uitstrooien.

 

Inhoud:
B. Onderhoud en aanzien opstallen van de vereniging
1. Algemene indruk onderhoud en aanzien opstallen
2. Schilderwerk
3. Timmerwerk
4. Metselwerk
5. Metaalconstructie
 
1.       Algemene indruk onderhoud en aanzien opstallen

 

 

 

 

(0)

(2)

(5)

(8)

(10)

 

Opmerkingen

In de geulen van de dakconstructie boven het terras lag veel vuil.

Advies voor verbetering

Spuit het dak van het terras regelmatig schoon. Het wordt op het terras dan ook lichter.

 
2. Schilderwerk

 

 

 

 

(0)

(2)

(5)

(8)

(10)

 
3.       Timmerwerk

 

 

 

 

(0)

(2)

(5)

(8)

(10)

 
4. Metselwerk N.V.T.

 

 

 

 

(0)

(2)

(5)

(8)

(10)

 
5.      Metaalconstructie N.V.T.

 

 

 

(0)

(2)

(5)

(8)

(10)

 
Inhoud:
C. Inkoop/winkel N.V.T.
 
Omdat de tuinvereniging geen winkel heeft, zijn alle vragen hieronder niet van toepassing.
Toch hebben wij de voorzitter de richtlijnen van het AVVN gegeven betreffende de bestrijdingsmiddelen en de meststoffen. Deze kunnen dan voor de particuliere tuinders in het verenigingsblad geplaatst worden.
1. Aanzien en inrichting winkel/inkoop (interieur)
2. Aanbod verscheidenheid producten
3. Bestrijdingsmiddelen
4. Aanbod meststoffen
5. Voorlichting in de inkoop/winkel
 
1. Aanzien en inrichting winkel/inkoop (interieur)
Overzichtelijkheid:

 

 

 

 

 

onoverzichtelijk

Redelijk overzichtelijk (5)

overzichtelijk (10)

 
2. Aanbod verscheidenheid producten (inclusief via bestellingen)

 

 

 

 

zeer beperkt

Beperkt

redelijk

breed

zeer breed

3. Bestrijdingsmiddelen
Aanbod van bestrijdingsmiddelen

 

 

 

 

uitsluitend chemische bestrijdingsmiddelen

chemische en biologische bestrijdingsmiddelen

uitsluitend biologische bestrijdingsmiddelen

geen

Wijze van bewaring van bestrijdingsmiddelen

 

 

 

 

voldoet niet aan wettelijke eisen en niet vorstvrij

vorstvrij, maar voldoet niet aan wettelijke eisen

voldoet aan wettelijke eisen, maar niet vorstvrij (3)

voldoet aan wettelijke eisen en vorstvrij (10)

Toelichting: uitsluitend indien er chemische bestrijdingsmiddelen in de winkel aanwezig zijn geldt het criterium dat moet worden voldaan aan de wettelijke eisen.
4.      Aanbod meststoffen

 

 

 

 

 

Uitsluitend kunstmeststoffen

kunstmeststoffen en natuurlijke meststoffen

uitsluitend natuurlijke meststoffen

geen

 
5.      Voorlichting in de winkel/inkoop

 

 

 

 

geen

schriftelijk bij balie of producten

Mondelinge voorlichting door beheerder

schriftelijk bij balie of producten en mondeling door beheerder

 
 
Inhoud:
D. Recreatief medegebruik
1. Mogelijkheden voor recreatief medegebruik
2. Doelgroepen
3. Daadwerkelijk medegebruik
 
 
1.      Mogelijkheden voor recreatief medegebruik

 

 

 

Geen

enkele

redelijk

veel

zeer veel

Elementen die geschikt zijn of kunnen zijn voor recreatief medegebruik:
Onder andere: (wandel)paden, grasvelden, banken, verenigingsgebouw, pleinen

Opmerkingen

Bank en paden worden gebruikt voor recreatief medegebruik

Advies voor verbetering

Plaats hier en daar een extra bank met uitzicht op iets dat interessant is.

 
 
2.      Doelgroepen
Geef aan voor welke doelgroepen voorzieningen aanwezig zijn en welke doelgroepen hiervan gebruik maken.

Doelgroep

voorzieningen aanwezig

daadwerkelijk gebruik

kinderen (4-12 jaar)

Speelveld en speelwerktuigen

Geen kinderen van buiten

jeugd (12-18 jaar)

volwassenen (18-55 jaar)

Jeu de boules baan

Eigen mensen

senioren (55-99 jaar)

idem

idem

minder validen

allochtonen

 

Advies voor verbetering

Zie opmerking bij speelwerktuigen

 
 
3. Daadwerkelijk medegebruik

 

 

 

Geen

soms

regelmatig

veel

zeer veel

 

Onder andere: wandelen

Advies voor verbetering

Plaats een extra bank.

Leen de kantine uit aan derden of verhuur de kantine.

 

ALGEMENE GEGEVENS INDIVIDUELE TUINEN

Aantal tuinen

102

Gemiddelde grootte van de tuinen

225 vierkante meter

Ecologische tuinders

Ca. 25

Aanwezige opstallen en voorzieningen op tuinen

Opstallen:

X tuinhuizen; aantal:98 (met of geen schuur)

X kassen; aantal: ca. 50

X schuren; aantal ?

Voorzieningen:

O elektriciteit

X gas: propaangas

X waterleiding

O riolering

X zonnepanelen

O grondwaterpompen

X overig, Er is midden op het terrein een openbaar toilet waar de tuinders tegen betaling gebruik van kunnen maken.

 
Inhoud:
A. Tuinen, exclusief opstallen en dode materialen
1. Visuele openheid van de tuinen
2. Algemene indruk aanzien en onderhoud van de tuinen
3. Stand van de gewassen/beplanting
4. Benutting van de grond t.a.v. de gewassen/beplanting
5. Benutting van de grond t.a.v. de opstallen en verhardingen
 
 
1.      Visuele openheid van de tuinen
Hoe ervaart een bezoeker in het algemeen de tuinen vanaf het pad.

 

 

zeer gesloten

Gesloten (2)

redelijk open (3)

open (10)

 

Opmerkingen

Er staan vaak veel te hoge heggen en struiken die het zicht op de tuinen belemmeren.

Advies voor verbetering

Streef naar meer openheid.van de individuele tuinen. Laat op de jaarvergadering een bepaling opnemen in het huishoudelijk reglement dat bij verkoop van een ‘gesloten’ tuin de nodige heesters en/of bomen gerooid of gesnoeid moeten worden, zodat de tuin ook vanaf het pad bekeken kan worden. Stel ook een maximale hoogte van de heggen vast, bijvoorbeeld 60 cm.

 
2.      Algemene indruk aanzien en onderhoud van de tuinen

 

(0)

(2)

5

(8)

(10)

 

Opmerkingen

Er is, doordat de tuinen te weinig open zijn, niet veel van de tuinen te zien.

 
Hoe zijn dode elementen als afvalbak, composthoop, regenton e.d. in de tuin geplaatst?

 


niet goed, rommelig (0)

redelijk,
enigszins zichtbaar (2)

Goed ingepast nauwelijkszichtbaar (5)

aantrekkelijke uitvoering van dode elementen (8)

niet te zien (8)

 

Opmerkingen

De tuinen hebben geen eigen composthoop

Advies voor verbetering

Nogmaals, er was weinig te zien.

 
 
3.      Stand van de gewassen/beplanting

 

 


(0)

(2)

(5) 6

(8)

(10)

 

Opmerkingen

Voor zover we het konden zien, zagen de gewassen er redelijk goed uit, maar er zijn over het algemeen weinig inheemse planten aangebracht.

Advies voor verbetering

Geef voorlichting over het aanplanten van inheemse planten, belangrijk voor insecten en andere dieren.

Vraag de folder natuurlijk tuinieren aan, gemaakt door tuinvereniging Langs de Akker. E-mail: frans.picavet@planet.nl.

 
 
4.      Benutting van de grond t.a.v. de gewassen/beplanting

 

 

(0)

(2)

7

(8)

(10)

 

Opmerkingen

Hier en daar open grond, vooral bij de moestuinen

 
 
5.      Benutting van de grond t.a.v. de opstallen en verhardingen

 

 

(0)

(2)

6

(8)

(10)

 

Opmerkingen

Er zijn tuinen met veel verhardingen wat ten koste gaat van de echte tuingrond.

Advies voor verbetering

Laat op de jaarvergadering een bepaling opnemen in het huishoudelijk reglement waarin vastgelegd wordt hoe groot het percentage verhardingen en opstallen mag zijn ten opzichte van het percentage tuingrond.

Hierbij dient het percentage verhardingen behoorlijk lager te liggen dan het percentage tuingrond, zodat de grond duidelijk benut wordt om te tuinieren.

We hebben echter begrepen dat hieraan gewerkt wordt.


Inhoud:
B. Onderhoud en aanzien opstallen en dode materialen
1. Algemene indruk onderhoud en aanzien opstallen
2. Schilderwerk
3. Timmerwerk
4. Metselwerk
5. Metaalconstructie
6. Opslag dode materialen
 
 
1.      Algemene indruk onderhoud en aanzien opstallen

 

 

 

 

(0)

(2)

(5)

(8)

(10)

 
2. Schilderwerk

 

 

 

(0)

(2)

7

(8)

(10)

 

Advies voor verbetering

Er zijn huisjes en schuurtjes die wel een likje verf nodig hebben.

 
3.      Timmerwerk

 

 

 

 

(0)

(2)

(5)

(8)

(10)

 
4. Metselwerk N.V.T.

 

 

 

 

(0)

(2)

(5)

(8)

(10)

 
5.      Metaalconstructie N.V.T.

 

 

 

 

(0)

(2)

(5)

(8)

(10)

 
 
 
6.      Opslag dode materialen

 

 

(0)

(2)

5

(8)

(10)

 

Opmerkingen

Nogmaals, door de hoge beplanting was hier weinig van te zien

 

Voor ieder bijzonder element kan de beheerder maximaal 5 bonuspunten ontvangen
TOELICHTING

Natuurleerpad

Er wordt gewerkt aan een natuurleerpad. Een uitstekende locatie zou zijn het ‘sprookjesbos’ bij het speelveld.

 

Informatie-/mededelingenborden voor bezoekers

Daar staat het nodige op dat interessant is voor de tuinders en de bezoekers.

 

4

Thematuinen, zoals schooltuin, vlindertuin

Er is een prachtige kruidentuin die door een tuinder beheerd wordt. De tuinders mogen daar naar eigen believen in plukken.

4

Bloemborders

De bloemborders zien er prachtig uit en worden door een tuinder verzorgd. Alle planten zijn gezaaid. Er wordt niets bij een tuincentrum gekocht. Alle hulde voor die tuinvrouw!

5

Takkenwallen

4

Stapelmuurtje

5

Schooltuinen

De schooltuinen gelegen op een andere locatie worden begeleid door enkele tuinders.

3

Buurtmoestuin

In een buurtmoestuin wordt allochtone vrouwen geleerd hoe te tuinieren.

3

Volksuniversiteit

Mensen van het complex geven aan de eigen tuinders voorlichting over zaaien, verspenen en beplanting.

 

4

Algemeen groen van de gemeente

Door enkele tuinders worden in het voorjaar vele planten gezaaid die aangeplant worden in het algemeen groen van de gemeente. Als tegenprestatie asfalteert de gemeente in de komende tijd gratis de paden van het complex.

 

3

TOTAAL AANTAL BONUSPUNTEN

35

 
Sluit dit venster